Mühazirələr

2017-2018-ci təris ili

I yarım il 

ÜMUMİ PEDAQOGİKA KAFEDRASI

 1. İnklüziv təhsil- (p.ü.f.d. Nağıyeva Lamiyə)
 2. Psixopedaqogika- (p.ü.f.d. Nağıyeva Lamiyə)
 3. Nizami Gəncəvinin pedaqoji görüşləri -(p.ü.f.d. Nağıyeva Lamiyə)

PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

 1. Psixologiya- (dos. Zümrüd Cavadova)
 2. Nizami Gəncəvinin psixoloji görüşləri- (dos. Zümrüd Cavadova)
 3. Psixologiya – (dos. Zülalə Aslanova)
 4. Pedaqoji psixologiya- (dos.Tahir Ələkbərov)
 5. Ümumi psixoloji praktikum 2 – (dos.Pakizə Məmmədova)
 6. Ümumi psixoloji praktikum 1- (dos.Pakizə Məmmədova)
 7. Uşaq psixologiyası -( dos.Zərifə Nəsrullayeva )
 8. Ümumi psixologiya- ( p.ü.f.d.Tünzalə Cəlilova)
 9.  Психология- (p.ü.f.d.Sabirə Bayramova)
 10. Eksperimental psixologiya – ( İlham Məmmədov)
 11. İdarəetmə psixologiyası – (İlham Məmmədov)
 12. Psixi sağlamlıq – (İlham Məmmədov)
 13. Psixologiyanın əsasları- (İlham Məmmədov)
 14. Psixologiya- (Ərkinaz Hüseynova)
 15. Defektologiya- (Alvina Babayeva)
 16. Ümumi psixologiya 5- (Alvina Babayeva)
 17. Psixologiya – (Pərvanə Məmmədova)
 18. Şəxsiyyət psixologiyası – (Telli Cabbarova)
 19. Ümumi psixologiya- (Telli Cabbarova)
 20. Ümumi psixologiya- (Leyla Həsənova)
 21. Genderin psixoloji problemləri- (Arzu Bağırzadə)
 22. Psixologiya-(Arzu Bağırzadə)
 23. Koqnitiv psixologiya – (Səbinə Şahverdiyeva)
 24. Məktəbə psixoloji xidmət- (Səbinə Şahverdiyeva)
 25. Ailə psixologiyası-(Aybəniz Mustafayeva)
 26. Məktəbəqədər yaş dövründə psixi inkişaf-(Aybəniz Mustafayeva)

TƏHSİLİN PEDAQOGİKASI VƏ METODİKASI KAFEDRASI

 1. Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası- (dos. Tamilla Məmmədova)
 2. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları- (dos. Tamilla Məmmədova)
 3. Теоретические основы начального курса математики- (dos. Tamilla Məmmədova)
 4. Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması kursunun nəzəri əsasları- (p.ü.f.d. Şəlalə Binnətova)
 5. Ümumi pedaqogika- (Aynur Yusifova)
 6. Oбщая педагогика- (Aynur Yusifova)
 7. Müqayisəli pedaqogika-(Afaq Əliyeva)
 8. Pedaqogika tarixi-(Afaq Əliyeva)
 9. Məktəbəqədər pedaqogika- (Əsməd Şərifova)
 10. Məktəbəqədər təhsildə müasir pedaqoji texnologiyalar və innovasiyalar- (Əsməd Şərifova)
 11. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri məsələləri- (Hüseyn Mehdiyev)
 12. Sosial pedaqogika- (Yahya Əliyev)
 13. Təhsilin idarə olunması -(Şərəf Əhmədova)
 14. İbtidai təhsilin pedaqogikası-(Tünzalə Şərifova)
 15. Azərbaycan xalq pedaqogikası-(dos. Nübubət Babayeva)
 16. Pedaqogika tarixi- (dos. Nübubət Babayeva)
 17. Təhsilin əsasları- (Günay Kazımova)
 18. Pedaqoji etika- 
 19. Pedaqoji etika və ustalıq –

FİZİKİ TƏRBİYƏ,ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ VƏ MÜLKİ MÜDAFİƏ KAFEDRASI

 1. Mülki müdafiə 
 2. Tibbi biliklərin əsasları-(Əkbərova İradə)
 3. Hərbi idman oyunları-(Hüseynov Fikrət)
 4. Orduda fiziki tərbiyənin təşkili- (Sarıyev Vidadi)
 5. Topoqrafiya III kurs- (Hüseynov Fikrət)
 6. Sıra Hazırlığ-(Həsənov Aydın)
 7. GÇH tədris metodikası- (Məmmədova Mahnur)
 8. HVT mühazirə- (Hüseynov Fikrət)

BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN KAFEDRASI

 1. Həndbol və OTM – (İlqar Haqverdiyev)
 2. Gimnastika və OTM  I kurs – (Amalya Məmmədova)
 3. İdman fiziologiyası III kurs  – ( Amalya Məmmədova)
 4. SİN nəzəriyyəsi və metodikası – (Ayət Rüstəmzadə)
 5. Atletika III kurs- (Urfan Cabbarov)
 6. SİN nəzəriyyəsi – (Urfan Cabbarov)
 7. Şahmat – III kurs- (Etibar Həsənov)
 8. Şahmat – II kurs- (Etibar Həsənov)
 9. dman ustalığının artırılması – (Tural Əliyev)
 10. Bədən tərbiyəsi və idman tarixi – (Mətanət Rzayeva)
 11. Idman metralogiyası III  kurs – ( Mətanət Rzayeva)
 12. Voleybol və OTM – (Mətanət Rzayeva)
 13. İdman, turizm və şahmat – (Rəmziyyə Rəhimova)
 14. Orta məktəblərdə kütləvi idman işləri – (Sədaqət Bəylərova)
 15. Atletika I – (Sədaqət Bəylərova)
 16. Fiziki tərbiyə və tədrisi metodikası – (Səlimxan Süleymanov)
 17. Fiziki tərbiyə və OTM- (Şahnaz Qazaxova)
 18. İdman oyunları və OTM- (Şahnaz Qazaxova)
 19. Uşaq bağçasında fiziki tərbiyə – (Şahnaz Qazaxova)
 20. Uşaq bağçalarında fiziki tərbiyə- (Şahnaz Qazaxova)
 21. Gimnastika və OTM II kurs – (Anar Yusifov)
 22. Stolüstü tennis – (Anar Yusifov)

MUSİQİ FƏNNLƏRİ KAFEDRASI

 1. Musiqi tarixi – (Lalə Rəfibəyli)
 2. Musiqinin tədrisi metodikası- (Saidə Həsənova)

Qeyri-ixtisas fənnlər

 1. Təsviri incəsənət və OTM – (Məmmədov Mərdan)

2016-2017-ci təris ili

II yarım il 

ÜMUMİ PEDAQOGİKA KAFEDRASI

 1. İnklüziv təhsil- (Bəsirə Abbasova)

TƏHSİLİN PEDAQOGİKASI VƏ METODİKASI KAFEDRASI

 1. Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası (III kurs II yarım il)- (dos. Tamilla Məmmədova)
 2. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları (I kurs II yarım il ; Azərbaycan bölməsi)- (dos. Tamilla Məmmədova)
 3. Теоретические основы начального курса математики-( I kurs- II yarım il. Rus bölməsi)-  (dos. Tamilla Məmmədova)
 4. Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması metodikası- (Şəlalə Binnətova)
 5. Təhsilin əsasları -3 (Kurikulum və onun elmi nəzəri əsasları)_- (Günay Kazmova)
 6. Azərbaycan xalq pedaqogikası -(Nübubət Babayeva)
 7. Pedaqogika tarixi -(Nübubət Babayeva)
 8. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları- (Hüseyn Mehdiyev)
 9. Pedaqogika -(Səidə Nəsibova)
 10. Ailə pedaqogikası -(Səidə Nəsibova)
 11. Pedaqogika- (Şərəf Əhmədova)
 12. Təhsilin idarə olunmasının əsasları-(Şərəf Əhmədova)
 13. Müqayisəli pedaqogika- (Afaq Əliyeva)
 14. Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikir tarixi-( Əsmər Şərifova)
 15. Məktəbəqədər pedaqogika- ( Əsmər Şərifova)
 16. Sosial pedaqogika- (Əliyeva Yəhya)

PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

 1.  Nizaminin psixoloji görüşləri – (dosş Zümrüd cavadova)
 2.  Pedaqoji psixologiya – (dos. Tahir Ələkbərov)
 3. Psixofiziologiya – (dos. Cəfər İbrahimov)
 4.  Klinik psixologiya – (dos. Cəfər İbrahimov)
 5. Psixologiyanın tədrisi metodikası – (dos. Cəfər İbrahimov)
 6. Ümumi psixologiya- (dos.  Pakizə Məmmədova)
 7. Uşaq psixologiyası – (dos.  Zərifə Nəsrullayeva)
 8. Ümumi psixologiya- (p.ü.f.d. Sabirə Bayramova)
 9. Ekstremal şəraitlərdə psixoloji xidmət-  (p.ü.f.d. Sabirə Bayramova)
 10. Patopsixologiya- (İlham Məmmədov)
 11. İdarəetmə psixologiyası- (İlham Məmmədov)
 12. Çətin tərbiyə olunan uşaqların psixoloji xüsusiyyətləri -(İlham Məmmədov)
 13. Ünsiyyət psixologiyası – (Alvina Babayeva)
 14. Pedaqoji fəaliyyət və müəllim şəxsiyyətinin psixologiyası- (Alvina Babayeva)
 15. Psixologiyanın tədqiqat metodları və metodikaları -(Alvina Babayeva)
 16. Psixologiya-(Alvina Babayeva)
 17. Ümumi psixologiya-6 -(Alvina Babayeva)
 18. Psixologiya- (Ərkinaz Hüseynova)
 19. Genderin psixoloji problemləri- (Arzu  Bağırzadə)
 20. Sosial psixologiya- (Telli Cabbarova)
 21. İnkişaf və yaş psixologiyası- (Telli Cabbarova)
 22. Sosial psixologiya- (Leyla Həsənova)
 23. Ümumi psixologiya -(Leyla Həsənova)
 24. Təhsildə psixoloji xidmət və psixoloji praktikum-(Pərvanə Məmmədova)
 25. Psixoanaliz- (Pərvanə Məmmədova)
 26. Etnik psixologiya -(Pərvanə Məmmədova)
 27. Gənclərin ailə həyatına hazırlığının psixoloji problemləri-(Aybəniz Mustafayeva)
 28. Ümumi psixologiya-(Aybəniz Mustafayeva)
 29. Hüquq psixologiyası -(Səbinə Şahverdiyeva)

FİZİKİ TƏRBİYƏ,ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ VƏ MÜLKİ MÜDAFİƏ KAFEDRASI

 1. Tibbi biliklərin əsasları
 2. Mülki müdafiə -(Vaqif Qocayev)
 3. Güllə atıcılığı – (Fikrət Hüseynov) 
 4. Atıcılıq -(Vidadi Sarıyev)
 5. Taktiki hazırlıq -(Vidadi Sarıyev)
 6. Azərbaycan hərb tarixi – (Mahnur Məmmədova)
 7. Hərb işinin əsasları – (Mahnur Məmmədova)
 8. Hərbi topoqrafiya -(Aydın Həsənov)

BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN KAFEDRASI

 1. Voleybol və OTM- (Mətanət Rzayeva)
 2. Bədən tərbiyə tarixi – (Mətanət Rzayeva)
 3. Atletika- (Sədaqət Bəylərova)
 4. S/f. Orta məktəblərdə əsas idman növü – (Sədaqət Bəylərova)
 5. Fiziki tərbiyənin tədrisi metodikası- (Sədaqət Bəylərova)
 6. Güləş və OTM- (Etibar Həsənov)
 7. Müalicə və masaj-(Etibar Həsənov)
 8. Üzgüçülük və OTM – (Amalya Məmmədova)
 9. Gimnastika və OTM- (Amalya Məmmədova)
 10. İdman oyunları və OTM- (Şahnaz Qazaxova)
 11. Gigiyena (III kurs)- (Şahnaz Qazaxova)
 12. Basketbol (III kurs)- Ayəd Rüstəmzadə)
 13. İdman təbabəti (II kurs) – (Rəmziyyə Rəhimova)
 14. Bədən tərbiyəsi və idmanın idarə olunması -(Rəmziyyə Rəhimova)
 15. Bədən tərbiyəsi nəzəriyyəsi və  metodikası  – (Səlimxan Süleymanov)
 16. Gimnastika -(Anar Yusifov)
 17. Badminton-tennis-(Urfan Cabbarov)
 18. Yüngül atletika- (Urfan Cabbarov)
 19. SİN nəzəriyyəsi və metodikası (I kurs) – (Tofiq Əliyev )
 20. SİN nəzəriyyəsi və metodikası (II kurs) – (Tofiq Əliyev )
 21. B/t. nəzəriyyəsi və metodikası(III kurs)  -(Tofiq Əliyev )
 22. İdman ustalığının artırılması- (Tural Əliyev)
 23. Futbol – (Tural Əliyev)
 24. İdmanın texniki vasitələri -(Tural Əliyev)
 25. Azərbaycan milli xalq oyunları -(Tural Əliyev)

I yarım il

ÜMUMİ PEDAQOGİKA KAFEDRASI

 1. İnklüziv təhsil- (Bəsirə Abbasova)
 2. Psixopedaqogika- (Bəsirə Abbasova)

PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

 1. Psixologiya- (dos. Zümrüd Cavadova)
 2. Nizami Gəncəvinin psixoloji görüşləri- (dos. Zümrüd Cavadova)
 3. Psixologiya – (dos. Zülalə Aslanova)
 4. Pedaqoji psixologiya- (dos.Tahir Ələkbərov)
 5. Ümumi psixoloji praktikum 2 – (dos.Pakizə Məmmədova)
 6. Ümumi psixoloji praktikum 3- (dos.Pakizə Məmmədova)
 7. Uşaq psixologiyası -( dos.Zərifə Nəsrullayeva )
 8. Ümumi psixologiya- ( p.ü.f.d.Tünzalə Cəlilova)
 9.  Психология- (p.ü.f.d.Sabirə Bayramova)
 10. Eksperimental psixologiya – ( İlham Məmmədov)
 11. İdarəetmə psixologiyası – (İlham Məmmədov)
 12. Psixi sağlamlıq – (İlham Məmmədov)
 13. Psixologiyanın əsasları- (İlham Məmmədov)
 14. Psixologiya- (Ərkinaz Hüseynova)
 15. Defektologiya- (Alvina Babayeva)
 16. Fəaliyyət psixologiyası- (Alvina Babayeva)
 17. Ümumi psixologiya 5- (Alvina Babayeva)
 18. Mədəniyyət psixologiyası- (Alvina Babayeva)
 19. Psixologiya – (Pərvanə Məmmədova)
 20. Şəxsiyyət psixologiyası – (Telli Cabbarova)
 21. Ümumi psixologiya- (Telli Cabbarova)
 22. Ümumi psixologiya- (Leyla Həsənova)
 23. Genderin psixoloji problemləri- (Arzu Bağırzadə)
 24. Psixologiya-(Arzu Bağırzadə)
 25. Koqnitiv psixologiya – (Səbinə Şahverdiyeva)
 26. Məktəbə psixoloji xidmət- (Səbinə Şahverdiyeva)
 27. Ailə psixologiyası-(Aybəniz Mustafayeva)
 28. Məktəbəqədər yaş dövründə psixi inkişaf-(Aybəniz Mustafayeva)

TƏHSİLİN PEDAQOGİKASI VƏ METODİKASI KAFEDRASI

 1. Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası- (dos. Tamilla Məmmədova)
 2. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları- (dos. Tamilla Məmmədova)
 3. Теоретические основы начального курса математики- (dos. Tamilla Məmmədova)
 4. Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması kursunun nəzəri əsasları- (p.ü.f.d. Şəlalə Binnətova)
 5. Ümumi pedaqogika- (Aynur Yusifova)
 6. Oбщая педагогика- (Aynur Yusifova)
 7. Müqayisəli pedaqogika-(Afaq Əliyeva)
 8. Pedaqogika tarixi-(Afaq Əliyeva)
 9. Məktəbəqədər pedaqogika- (Əsməd Şərifova)
 10. Məktəbəqədər təhsildə müasir pedaqoji texnologiyalar və innovasiyalar- (Əsməd Şərifova)
 11. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri məsələləri- (Hüseyn Mehdiyev)
 12. Sosial pedaqogika- (Yahya Əliyev)
 13. Təhsilin idarə olunması -(Şərəf Əhmədova)
 14. İbtidai təhsilin pedaqogikası-(Tünzalə Şərifova)
 15. Azərbaycan xalq pedaqogikası-(dos. Nübubət Babayeva)
 16. Pedaqogika tarixi- (dos. Nübubət Babayeva)
 17. Təhsilin əsasları- (Günay Kazımova)
 18. Pedaqoji etika
 19. Pedaqoji etika və ustalıq

FİZİKİ TƏRBİYƏ,ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ VƏ MÜLKİ MÜDAFİƏ KAFEDRASI

 1. Mülki müdafiə 
 2. Taktiki hazırlıq- (Sarıyev Vidadi)
 3. Tibbi biliklərin əsasları-(Əkbərova İradə)
 4. Hərbi idman oyunları-(Hüseynov Fikrət)
 5. Orduda fiziki tərbiyənin təşkili- (Hüseynov Fikrət)
 6. Ümumi əsgəri nizamnamə II kurs – (Məmmədova Mahnur)
 7. Ümumi əsgəri nizamnamə IV kurs – (Məmmədova Mahnur)
 8. Orduda fiziki tərbiyənin əsasları -(Məmmədova Mahnur)
 9. Topoqrafiya III kurs- (Həsənov Aydın)
 10. Hərbi topoqrafiya IV kurs -(Həsənov Aydın)

BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN KAFEDRASI

 1. Həndbol və OTM – (İlqar Haqverdiyev)
 2. Gimnastika və OTM  I kurs – (Amalya Məmmədova)
 3. İdman fiziologiyası III kurs  – ( Amalya Məmmədova)
 4. SİN nəzəriyyəsi və metodikası – (Ayət Rüstəmzadə)
 5. Atletika III kurs- (Urfan Cabbarov)
 6. SİN nəzəriyyəsi – (Urfan Cabbarov)
 7. Şahmat – (Etibar Həsənov)
 8. İdman ustalığının artırılması – (Tural Əliyev)
 9. Bədən tərbiyəsi və idman tarixi – (Mətanət Rzayeva)
 10. Idman metralogiyası III  kurs – ( Mətanət Rzayeva)
 11. Voleybol və OTM – (Mətanət Rzayeva)
 12. İdman, turizm və şahmat – (Rəmziyyə Rəhimova)
 13. Orta məktəblərdə kütləvi idman işləri – (Sədaqət Bəylərova)
 14. Atletika I – (Sədaqət Bəylərova)
 15. Fiziki tərbiyə və tədrisi metodikası – (Səlimxan Süleymanov)
 16. Fiziki tərbiyə və OTM- (Şahnaz Qazaxova)
 17. İdman oyunları və OTM- (Şahnaz Qazaxova)
 18. Uşaq bağçalarında fiziki tərbiyə- (Şahnaz Qazaxova)
 19. Gimnastika və OTM II kurs – (Anar Yusifov)
 20. Stolüstü tennis – (Anar Yusifov)

MUSİQİ FƏNNLƏRİ KAFEDRASI

 1. Musiqi tarixi – (Lalə Rəfibəyli)
 2. Musiqinin tədrisi metodikası- (Saidə Həsənova)

Qeyri-ixtisas fənnlər.

 1. Ana dili-1 (fonetika) – (Fatma Saralova)
 2. Ana dili-3 (morfologiya)(İbtidai sinif müəllimliyi II kurs)-(Aydın Nağdəliyev)
 3. Ana dili -5 (sintaksis) (İbtidai sinif müəllimliyi III kurs) – (Gülcöhrə Mehrəliyeva)
 4. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti(I k.pedoqoji. 15 mühazirə,15praktik) -(Aynur Musayeva, Maysarat Veysəlova)
 5. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti Ik(30 praktik) – (Aynur.Musayeva, Maysarat Veysəlova)
 6. Uşaq anatomiyası, fizilogiyası və gigiyenası- (Həqiqət Abbasova)
 7. Ümumi fiziologiya- (Kifayət İsmayılova)
 8. Tarix (rus bölməsi) – (Sevinc Bağırova)
 9. Azərbaycan tarixi- (Sevinc Bağırova)
 10. Azərbaycan tarixi- (Eldar Mehdiyev)
 11. Azərbaycan Tarixi- (Jalə Mehdiyeva)
 12. İnformatika və OTM- (Natiqə Aslanova)
 13. Ana dilinin tədrisi – (Tahirə Quliyeva)
 14. Fəlsəfə və sosiologiya- (Qərənfil Ramazanova )
 15. Fəlsəfə -(Qərənfil Ramazanova )
 16. Politologiya- (Qərənfil Ramazanova )
 17. Sosiologiya- (Qərənfil Ramazanova )

2015-2016-cı tədris ili

II yarım il.

PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

 1.  Klinik psixologiya – (Cəfər İbrahimov)
 2. Psixofizologiya – (Cəfər İbrahimov)
 3. Pedaqoji psixologiya – (Tahir Ələkbərov)
 4. Ümumi psixoloji praktikum-1 – ( Pakizə Məmmədova)
 5. Ümumi psixoloji praktikum-2- (Pakizə Məmmədova)
 6. Məktəbəqədər yaş dövründə idrak proseslərinin inkişafı – (Cəlilova Tünzalə)
 7. Psixologiya- (Cəlilova Tünzalə)
 8. Ekstremal şəraitlərdə psixoloji xidmət- (Bayramova Sabirə)
 9. Etnopsixologiya- (Bayramova Sabirə)
 10. Defektologiya- (Babayeva Alvina)
 11. Pedaqoji fəaliyyət və müəllim şəxsiyyətinə verilən tələblər- ( Alvina Babayeva)
 12. Psixologiyanın tədqiqat metodları və metodikaları- (Alvina Babayeva)
 13. Ümumi psixologiya-6- (Alvina Babayeva)
 14. Psixologiya- (qeyri ixtisas) (Alvina Babayeva)
 15. Çətin tərbiyə olunan uşaqların psixoloji xüsusiyyətləri- (İlham Məmmədov)
 16. Patopsixologiya- (İlham Məmmədov)
 17. Psixologiyada riyazi metodlar- (İlham Məmmədov) 
 18. Psixoanaliz -( Pərvanə Məmmədova)
 19. Ümumi psixologiya-4- (Pərvanə Məmmədova)
 20. İnkişaf və yaş psixologiyası- (Telli Cabbarova)
 21. Sosial psixologiya- (Leyla Həsənova)
 22. Gənclərin ailə həyatına hazırlığının psixoloji problemləri – (Aybəniz Mustafayeva)
 23. Psixodiaqnostika və psixokonsultasiyanın əsasları- ( Aybəniz Mustafayeva)
 24. Hüquq psixologiyası – (Səbinə Şahverdiyeva)

TƏHSİLİN PEDAQOGİKASI VƏ METODİKASI KAFEDRASI

 1.  Ailə pedaqogikası- (magistr) (Nübubət Babayeva)
 2. Pedaqogika- (musiqi) (Nübubət Babayeva)
 3. Azərbaycan xalq pedaqogikası- (Nübubət Babayeva)
 4. Təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi- (Validə Bağırova)
 5. İbtidai təhsilin problemləri- ( Ziyafət Bayramova)
 6. Təhsilin əsasları- ( Ziyafət Bayramova)
 7. İbtidai siniflərdə riyazi anlayışların formalaşdırılması yolları – (Şəlalə Binnətova )
 8. Pedaqogika- ( Afaq Əliyeva)
 9. Təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi- ( Afaq Əliyev)
 10. Sosial pedaqogika- (Yəhya Əliyev )
 11. Azərbaycanda pedaqoji fikir tarixi- (Əsmər Şərifova)
 12. Məktəbəqədər pedaqogika- (Əsmər Şərifova)
 13. Təhsilin əsasları -(Günay Kazımova)
 14. Təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi- (Günay Kazımova)
 15. Pedaqoji ünsiyyət -( Elmira Həsənova)
 16. Riyaziyyat ibtidai kursunun aktual problemləri- (magistr) ( Tamilla Məmmədova)
 17. Riyaziyyat ibtidai kursunun nəzəri əsasları -(Tamilla Məmmədova)
 18. Riyaziyyat ibtidai kursunun tədrisi metodikası- (Tamilla Məmmədova)
 19. Pedaqogika tarixi- (Şərəf Əhmədova)
 20. Təhsilin idarə olunması -( Şərəf Əhmədova)
 21. Pedaqogika- (Səidə Nəsibova)
 22. Riyaziyyat ibtidai kursunun nəzəri əsasları- (Hüseyn Mehdiyev)
 23. Təhsilin əsasları- (Xəyalə Mustafayeva)

FİZİKİ TƏRBİYƏ,ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ VƏ MÜLKİ MÜDAFİƏ KAFEDRASI

 1. Güllə atıcılığı – (Hüseynov Fikrət)
 2. Azərbaycan hərb tarixi – (Məmmədov Mahnur)
 3. İlkin hərbi təlim metodikası -(Məmmədov Mahnur)
 4. Mülki müdafiə- (Əkbərova İradə)
 5. Tibbi biliklərin əsasları – (Əkbərova İradə)
 6. Mədəniyyətşünaslıq IV kurs -(Aynur Şükürova)  

BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN KAFEDRASI

 1.  Güləş və OTM- (Etibar Həsənov)
 2. Fiziki tərbiyə və OTM- (Çingiz Hacıyev )
 3. Fiziki tərbiyənin tədrisi metodikası – (Çingiz Hacıyev )
 4. Fiziki tərbiyənin nəzəriyyəsi və tədrisi metodikası- (Çingiz Hacıyev )
 5. Həndbol və OTM -(İlqar Haqverdiyev)
 6. Üzgüçülük- (Amalya Məmmədova)
 7. İdman metralogiyası -(Mətanət Rzayeva)
 8. İdman təbabəti və gigiyenası – (Mətanət Rzayeva)
 9. İdmanın idarə edilməsi – (Mətanət Rzayeva)
 10. Voleybol və OTM – (Mətanət Rzayeva)
 11. SİN nəzəriyyəsi metodikası I kurs – (Şahnaz Qazaxova)
 12. SİN nəzəriyyəsi metodikası II kurs – (Şahnaz Qazaxova)
 13. İdman oyunları və OTM- (Şahnaz Qazaxova)
 14. İdman ustalığının artırılması -( Tuənnləriral Əliyev )
 15. İdmanın texniki vasitələri- ( Tural Əliyev )
 16. Gimnastika I kurs – (Anar Yusifov)
 17. Gimnastika III kurs – (Anar Yusifov)
 18. Bədən tərbiyəsinin təşkili və idarə olunması- (Rəmziyyə Rəhimova )
 19. İdman təbabəti və gigiyenası II kurs – (Rəmziyyə Rəhimova )
 20. İdman təbabəti və gigiyenası III kurs – (Rəmziyyə Rəhimova )
 21. Bədən tərbiyəsi və idman tarixi – (Səlimxan Süleymanov)
 22. Mədəniyyətşünaslıq III kurs – (Aynur Şükürova) 

MUSİQİ FƏNNLƏRİ KAFEDRASI

 1. Azərbaycan musiqi tarixi

QEYRİ-İXTİSAS FƏNNLƏRİ

 1. Multikulturalizm- Məktəbəqədər ixtisası üçün