Testlər

2018-2019-cu tədris ili

II yarım il

TESTLƏR

ÜMUMİ PEDAQOGİKA KAFEDRASI

 1. İnklüziv təhsil -(p.ü.f.d.Lamiyə Nağıyeva)

PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

 1. Etnopsixologiya – TSPX III kusr – (b/m Pərvanə Məmmədova)
 2. Genderin psixoloji problemləri- TSPX III kurs – (dos. Zərifə Nəsrullayeva)
 3. İnkişaf və yaş psixologiyası – TSPX II kurs – (b/m Telli Cabbarova)
 4. Klinik psixologiya – TSPX III kurs – (dos.Cəfər İbrahimov)
 5. Ümumi psixologiya  – Qeyri ixtisaslar
 6. Müəllim psixologiyası – Qeyri ixtisas – (dos.Zərifə Nəsrullayeva)
 7. Patopsixologiya – (b/m İlham Məmmədov)
 8. Ümumi psixoloji praktikum-1 –  Psixologiya II kurs -(dos.Pakizə Məmmədova)
 9. Pedaqoji psixologiya 
 10. Psixofiziologiya – 
 11. Psixoanaliz – 
 12. Sosial psixologiya –
 13. Təhsildə sosial psixoloji xidmət və psixoloji praktikum – 

TƏHSİLİN PEDAQOGİKASI VƏ METODİKASI KAFEDRASI

 1. Pedaqogika – Bədən tərbiyəsi və idman  I kurs –(b/m.Afaq Əliyeva )
 2. Müəllim və tərbiyəçinin pedaqoji ustalığı-Məktəbəqədər təlim və tərbiyə III kurs-(p.ü.f.d. b/mGünay Kazımova)
 3. Məktəb təliminə hazırlığın əsasları – Məktəbəqədər təlim və tərbiyə III kurs – (p.ü.f.d. b/m Günay Kazımova)
 4. Təhsilin   Əsaslari (Kurikulum və onun elmi-nəzəri əsasları) – Fiziki tərbiyə, GÇQH  III kurs – (p.ü.f.d. b/m Günay Kazımova)
 5. Pedaqogika-2 – TSPX  I kurs – (p.ü.f.d., b/m. Saidə Nəsibova )
 6. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları –İbtidai sinif müəllimliyi II kurs – (p.ü.f.d.b/m  Şəlalə Binnətova)
 7. Təhsilin idarə olunması – İbtidai sinif müəllimliyi II kurs – (b\m. Şərəf Əhmədova)
 8. İbtidai təhsilin pedaqogikası – İbtidai sinif müəllimliyi II kurs – (b/m.Tünzalə Şərifova).
 9. Riyaziyyatın ibtidai kursunun riyazi əsasları – İbtidai sinif müəllimliyi I kurs – (dos.Tamella Məmmədova)
 10. Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası – İbtidai sinif müəllimliyi III kurs – (dos.Tamella Məmmədova)
 11. Методика преподавания математики в начальных классов – Учитель начальных классов III курс – (dos.Tamella Məmmədova)
 12. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əmək tərbiyəsi – Məktəbəqədər təlim və tərbiyə II kurs – ()
 13. Etnopedaqogika- Məktəbəqədər təlim və tərbiyə III kurs – (dos. Nübubət Babayeva)
 14. Pedaqogika-1 – Müsiqi müəllimliyi  II kurs –  (b/m. Şərəf Əhmədova)

FİZİKİ TƏRBİYƏ,ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ VƏ MÜLKİ MÜDAFİƏ KAFEDRASI

 1. Hərbi işin əsasları –
 2. Sıra hazırlığı –
 3. Atıcılıq – 
 4. Tibbi biliklər – Bütün ixtisaslar –
 5. Tibbi biliklər -İbtidai sinif müəllimliyi –
 6. Gənclərin çağırışagədərki hazırlığının tədrisi metodikası –
 7. Mülkü müdafiə –

MUSİQİ KAFEDRASI

 1. Музыка и МЕП – Учитель начальных классов.   3 курс- (Нушаба Сейфуллаева)
 2. Musiqi və OTM – İbtidai sinif müəllimliyi.  III kurs – (Nüşabə Seyfullayeva)
 3. Musiqi tarixi – Musiqi müəllimliyi. I kurs – (Nüşabə Seyfullayeva)

QEYRİ İXTİSAS

 1. Riyaziyyat – TSPX I kurs -(b/m Gülnarə İmanova)