Testlər

2018-2019-cu tədris ili

II yarım il

TESTLƏR

ÜMUMİ PEDAQOGİKA KAFEDRASI

 1. İnklüziv təhsil -(p.ü.f.d.Lamiyə Nağıyeva)

PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

 1. Etnopsixologiya – TSPX III kusr – (b/m Pərvanə Məmmədova)
 2. Genderin psixoloji problemləri- TSPX III kurs – (dos. Zərifə Nəsrullayeva)
 3. İnkişaf və yaş psixologiyası – TSPX II kurs – (b/m Telli Cabbarova)
 4. Klinik psixologiya – TSPX III kurs – (dos.Cəfər İbrahimov)
 5. Ümumi psixologiya  – Qeyri ixtisaslar
 6. Müəllim psixologiyası – Qeyri ixtisas – (dos.Zərifə Nəsrullayeva)
 7. Patopsixologiya – (b/m İlham Məmmədov)
 8. Ümumi psixoloji praktikum-1 –  Psixologiya II kurs -(dos.Pakizə Məmmədova)
 9. Pedaqoji psixologiya 
 10. Psixofiziologiya – (dos.Cəfər İbrahimov)
 11. Psixoanaliz – (Pərvanə Məmmədova)
 12. Sosial psixologiya –
 13. Təhsildə sosial psixoloji xidmət və psixoloji praktikum – (Pərvanə Məmmədova)
 14. Ümumi psixologiya-4 – (Pərvanə Məmmədova)

TƏHSİLİN PEDAQOGİKASI VƏ METODİKASI KAFEDRASI

 1. Pedaqogika – Bədən tərbiyəsi və idman  I kurs –(b/m.Afaq Əliyeva )
 2. Müəllim və tərbiyəçinin pedaqoji ustalığı-Məktəbəqədər təlim və tərbiyə III kurs-(p.ü.f.d. b/mGünay Kazımova)
 3. Məktəb təliminə hazırlığın əsasları – Məktəbəqədər təlim və tərbiyə III kurs – (p.ü.f.d. b/m Günay Kazımova)
 4. Təhsilin   Əsaslari (Kurikulum və onun elmi-nəzəri əsasları) – Fiziki tərbiyə, GÇQH  III kurs – (p.ü.f.d. b/m Günay Kazımova)
 5. Pedaqogika-2 – TSPX  I kurs – (p.ü.f.d., b/m. Saidə Nəsibova )
 6. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları –İbtidai sinif müəllimliyi II kurs – (p.ü.f.d.b/m  Şəlalə Binnətova)
 7. Təhsilin idarə olunması – İbtidai sinif müəllimliyi II kurs – (b\m. Şərəf Əhmədova)
 8. İbtidai təhsilin pedaqogikası – İbtidai sinif müəllimliyi II kurs – (b/m.Tünzalə Şərifova).
 9. Riyaziyyatın ibtidai kursunun riyazi əsasları – İbtidai sinif müəllimliyi I kurs – (dos.Tamella Məmmədova)
 10. Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası – İbtidai sinif müəllimliyi III kurs – (dos.Tamella Məmmədova)
 11. Методика преподавания математики в начальных классов – Учитель начальных классов III курс – (dos.Tamella Məmmədova)
 12. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əmək tərbiyəsi – Məktəbəqədər təlim və tərbiyə II kurs – ()
 13. Etnopedaqogika- Məktəbəqədər təlim və tərbiyə III kurs – (dos. Nübubət Babayeva)
 14. Pedaqogika-1 – Müsiqi müəllimliyi  II kurs –  (b/m. Şərəf Əhmədova)
 15. Məktəbəqədər pedaqogika  – Məktəbəqədər təlim və tərbiyə I kurs – (Əsməd Şərifova)
 16. Sosial pedaqogika – TSPX  II kurs – (Əsməd Şərifova)
 17. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əmək tərbiyəsi – Məktəbəqədər təlim və tərbiyə. I kurs.

FİZİKİ TƏRBİYƏ,ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ VƏ MÜLKİ MÜDAFİƏ KAFEDRASI

 1. Hərbi işin əsasları – Fiziki tərbiyə, çağırışaqədərki hazırlıq və mülki müdafiə.  II kurs – (b/m Mahnur Məmmədova)
 2. Sıra hazırlığı – Fiziki tərbiyə, çağırışaqədərki hazırlıq və mülki müdafiə.  III kurs – (Etibar Cəfərov)
 3. Atıcılıq – Bədən tərbiyəsi və idman. III kurs – (Etibar Cəfərov)
 4. Tibbi biliklər – Bütün ixtisaslar – (İradə Əkbərova, Mahnur Məmmədova)
 5. Tibbi biliklər -İbtidai sinif müəllimliyi – (İradə Əkbərova)
 6. Gənclərin çağırışagədərki hazırlığının tədrisi metodikası –
 7. Mülkü müdafiə – Bütün ixtisaslar – (Etibar Cəfərov)

BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN KAFEDRASI

 1. Üzgüçülük – H/h II kurs – (Amalya Məmmədova)
 2. Atletika – Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı və fiziki tərbiyə II kurs (Anar Yusifov)
 3. İdmanın texniki vasitələri – Bədən tərbiyəsi və idman II kurs 
 4. Müalicə bədən tərbiyəsi, masaj – Hərbi III kurs – (Etibar Həsənov)
 5. İdman nəzəriyyəsi – İdman II kurs – (Rəmziyyə Rəhimova)
 6. İdman təbabəti – İdman II kurs – (Rəmziyyə Rəhimova)
 7. Atletika – (Sədaqət Bəylərova)
 8. Orta məktəblərdə əsas idman növü – İdman III kurs – (Sədaqət Bəylərova)
 9. Bədən tərbiyəsinin nəzəriyyəsi və metodikası – İdman III kurs (Tofiq Əliyev)
 10. Bədən tərbiyəsinin nəzəriyyəsi və metodikası – B/t və idman II kurs – (Tofiq Əliyev)
 11. SİN nəzəriyyəsi və metodikası – B/t və SİN.  I kurs – (Tofiq Əliyev)
 12. Azərbaycan Milli Xalq İdman Oyunları – İdman III kurs – (Tural Əliyev)
 13. Gimnastika-2 – Çağırışaqədərki hazırlıq. I kurs – (Urfan Cabbarov)

MUSİQİ KAFEDRASI

 1. Музыка и МЕП – Учитель начальных классов.   3 курс- (Нушаба Сейфуллаева)
 2. Musiqi və OTM – İbtidai sinif müəllimliyi.  III kurs – (Nüşabə Seyfullayeva)
 3. Musiqi tarixi – Musiqi müəllimliyi. I kurs – (Nüşabə Seyfullayeva)

QEYRİ İXTİSAS

 1. Riyaziyyat – TSPX I kurs -(b/m Gülnarə İmanova)
 2. Ali sinir fəaliyyəti – Psixologiya. I kurs (Lalə Heydərli)
 3. Anatomiya – Bədən tərbiyyəsi və idman. II kurs – (Kifayət İsmayılova) 
 4. MSS – Sosial iş. IV kurs – (Aynur Bağırova) 
 5. Uşaq anatomiyası – İbtidai sinif müəllimliyi. I kurs – (Lalə Heydərli)
 6. İnsan anatomiyası – Bədən tərbiyəsi və idman. II kurs – (Könül Bayramova) 
 7. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti – Bütün ixtisaslar 
 8. Azərbaycan dili-1 – Məktəbəqədər təlim və tərbiyə. II kurs – (Səmanə Zülqədərova)
 9. Nitq mədəniyyəti – İbtidai sinif müəllimliyi. I kurs – (Südabə Nuriyeva)
 10. Alman dili – Hərbi, TSPX,  Musiqi  ixtisasları
 11. Azərbaycan tarixi – Məktəbəqədər təlim və tərbiyə. I kurs  
 12. İngilis dili və OTM – İbtidai sinif müəllimliyi. II kurs (Suqra Məhərrəmova)
 13. Ətraf aləmlə tanışlıq – Məktəbəqədər təlim və tərbiyə. III kurs (Aynur Huseynzadə)
 14. Həyat bilgisi – İbtidai təh. met. III kurs. (Aynur Hüseynzadə)
 15. Познание мира – Методика 3 курс (Айнур Гусеинзаде)
 16. Təhsildə İKT – İbtidai  I kurs – (Sevinc Orucova)
 17. İnformatika – Psixologiya II kurs. – (Sevinc Orucova)
 18. İnformatika – Musiqi, Məktəbəqədər təlim və tərbiyə, Psixologiya. I kurs (Natiqə Aslanova)