Nəbiyeva Təhminə Ələmdar qızı

Tahmina Nabiyeva

Təhminə Nəbiyeva Ələmdar qızı 06.05.1981-ci ildə anadan olmuşdur. 2002-ci il AMİ-nin Gəncə filialının “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası” ixtisasının bakalavriat təhsil pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş, həmin ildə GDU-nun “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası” ixtisası üzrə magistratura təhsil pilləsinə daxil olmuş və 2004-cü ildə həmin ixtisası da fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

T.Ə.Nəbiyeva 05.11.2008-ci ildən Ümumi pedaqogika kafedrasında baş laborant, 17.09.2012-ci ildən isə müəllim kimi fəaliyyət göstərir.

T.Ə.Nəbiyeva 2011-ci ildə 5804.01 – Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi” ixtisası üzrə universitetin qiyabi doktoranturasına daxil olmuş, vaxtından əvvəl dissertasiya işini tamamlamışdır. Onun pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Kiçik yaşlı məktəblilərdə milli qürur hissinin formalaşdırılmasında məktəb və ailənin əlbir işi” adlı dissertasiya işi uyğun kafedrada müzakirə edilərək müdafiəyə təqdim edilmişdir.

T.Ə.Nəbiyeva bu müdddət ərzində üç namizədlik imtahanını müvəffəqiyyətlə vermiş, AAK-nın tövsiyə etdiyi jurnallarda 18, o cümlədən xarici ölkələrdə 4elmi məqalənin müəllifidir. O, Beynəlxalq və Respublika elmi konfranslarında məruzələrlə çıxış etmiş, məruzələrin tezisləri dərc olunmuşdur, sertifikatla təltif edilmişdir.

Elmi məqlələri və tezisləri:

 1. Педагогические особенности в формировании чувства национальной гордости у подростков. // Вестник   Казахского  Национального Университета имени Аль-Фараби ( Серия педагогической науки), Алматы, 2015, № 1 (35)  с.124-126.
 2. Педагогические особенности в формирование чувства национальной гордости у подростков “хабар вестник” Казахский национальный педагогический университет имени Абая Серия “Педагогические науки” № 4 (48), 2015 ж. стр. 303-307
 3. Bоенизированные игры – одно из наиболее эффективных средств воспитания у младших школьников чувства национальной гордости. // Фундаментальные и прикладные проблемы науки. Тoм 4 (материалы VII международного симпозиума). Челябинск, сент. 2012, стр. 178-183
 4. “Проблемы совместной деятельности школы и семьи в привитии школьникам чувства национальной гордости”. Известия вузов Кыргызстана, № 7, 2015. стр. 226-228.
 5. Цели и обязанности совместной деятельности школы и семьи в привитии школьникам чувства национальной гордости. // Академия Наук Российской Республике. VIII Международный симпозиум по фундаментальным и прикладным проблемам науки. Челябинск, 2013,

 

 1. “Yeniyetmələrdə milli-qürur hissinin formalaşmasında məktəbin ailə ilə əlaqəli fəaliyyətinə dair”. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri”, (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi) Bakı, 2012 №2, s.212-214
 2. Azərbaycanda Dövlətçilik Atributları milli-qürur hissinin formalaşmasının vasitəsi kimi //Ümumi orta təhsilin müasir problemləri mövzusunda Beynəlxalq Elmi konfransının materialları//. Naxçıvan, 24 noyabr 2012-ci il, s.241-242
 3. Kiçik yaşlı məktəblilərin vətənpərvərlik tərbiyəsi. // Gəncə Dölət Universiteti. Elmi xəbərlər. № 2, Gəncə, 2011, s. 185-187.
 4. Təlim prinsiplərinin təsnifi və ifadəsinə dair.// Bakı Slavyan Universiteti. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. № 3, Bakı, 2011, s. 228-230.
 5. Riyaziyyatın tədrisi zamanı kiçik yaşlı məktəblilərdə milli–qürur hissinin formalaşdırılması. //Gəncə Dölət Universiteti. Elmi xəbərlər. № 3, Gəncə, 2011, s. 215-218.
 6. Yeniyetmələrdə milli-qürur hissinin formalaşmasında məktəbin ailə ilə əlaqəli fəaliyyətinə dair. // Bakı Slavyan Universiteti. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. № 2, Bakı, 2012, s. 212-214.
 7. Kiçik yaşlı məktəblilərdə milli-qürur hissinin formalaşmasında məktəblə ailənin əlbir işi. // “Təhsil sistemində gənc nəslin təlim-tərbiyəsi üzrə işin təşkili və onun yaxşılaşdırılması istiqamətləri” mövzusundə Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 28 iyun, 2012, s.153-155.
 8. Azərbaycanda dövlətçilik atributları milli-qürur hissinin formalaşmasının vasitəsi kimi. // Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. “Ümumi orta təhsilin müasir problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Naxçıvan, 24 noyabr, 2012. s.241-242.
 9. Azərbaycan maarfpərvərlərinin pedaqoji irsində milli-qürur hissinin formalaşdırılması probleminin qoyuluşu. // Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. Pedaqoji universitet xəbərləri. Bakı, № 4 2012, s.282-284.
 10. Heydər Əliyev irsi gənclərdə milli-qürur hissinin formalaşdırılmasında başlıca mənbə kimi. // Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə  həsr olunmuş “Müasir təhsilin aktual problemləri” mövzusunda respublika elmi-praktik konfransın materialları (06 may 2013-cü il). Bakı, Mütərcim, 2013, 134-135.
 11. Kiçik yaşlı məktəblilərdə milli-qürur hissinin formalaşdırılmasında ailənin rolu. // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gənc tədqiqatçıların və doktorantların XVIII Respublika konfransı. Bakı, 2013, s. 404-405.
 12. Azərbaycanda dövlət bayrağının tarixinə ekskursiya milli-qürur  hissi tərbiyəsində başlıca vasitələrdən biridir. // Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” – mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. N.M.İ – 07.05.2014, s. 138-139.
 13. Ailədə milli qürur hissi tərbiyəsinin başlıca şərtləri. // Gəncə Dölət Universiteti .Elmi xəbərlər. № 3, Gəncə, 2014, s. 267-271.
 14. Fərdi yanaşma ailədə milli-qürur hissi tərbiyəsində başlıca vasitədir. // Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu. “Təhsildə mənəvi-əxlaqi dəyərlər: hormonik şəxsiyyətin inkişafı” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 2014, 199-200.
 15. Məktəblilərə milli-qürur hissinin aşılanmasında müəllim-valideyn əlaqələrinin rolu. // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gənc tədqiqatçıların və doktorantların XVIII Respublika konfransı. Bakı, 2015. səh. 296.
 16. Uşaqlarda milli qürur hissinin formalaşdırılması problemi. // Gəncə Dölət Universitetinin Elmi Məcmuələri. Elmi xəbərlər. Gəncə, №, 2015
 17. Məktəblilərdə milli-qürur hissinin aşılanmasında məktəbin ailə ilə əlbir işinin məqsəd və vəzifələri. // Gəncə Dölət Universiteti. Elmi xəbərlər. Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası. Gəncə, 2015, № 1.
 18. Kiçik yaşlı məktəblilərdə milli qürur hissinin formalaşdırılması amilləri. // Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 2015.