Kazımova Günay Salman qızı

15 sentyabr 1983-cü il

2000 – 2004 – cü  illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “İbtidai təhsilin pedaqogikası ve metodikası” ixtisasının bakalavr pilləsini təhsil almış və müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdur.

2004 – 2007 – ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin  “İbtidai təhsilin pedaqogikası ve metodikası” ixtisası üzrə magistraturaya daxil olmuş və fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2005 – ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərir.

Hal-hazırda Pedaqogika və təhsilin əsasları kafedrasında müəllim kimi fəaliyyət göstərir.

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

Ailəlidir, 2 övladı var.

İşlədiyi dövr ərzində çapdan çıxan elmi məqalə və tezislərinin siyahısı aşağıdakı kimidir.

İşin adı Nəşriyyat, jurnal və s. adı  
1. İbtidai sinif  müəlliminin diaqnostik işində psixoloji metod-ların tətbiqinə dair GDU. Tələbə və magistrlərin elmi-tədqiqat işlərinin materiallarıV. Bakı, “Nurlan”, 2004  
2. İbtidai sinif müəllimlərinin psixodiaqnostik mülahizələrinin etibarlılığı probleminə dair GDU. Tələbə və magistrlərin elmi-tədqiqat işlərinin materialları 2005/2. Bakı, “Nurlan”, 2005  
3 Kiçik məktəblilərdə qeydə alınan məktəb dezadaptasi-yası formalarının korreksi-ya yolları GDU. Tələbə və magistrlərin elmi-tədqiqat işlərinin tematik toplusu, 2006/2. Bakı, “Nurlan”. 2006  
4. Şagird kollektivinin formalaşmasında sinif müəlliminin rolu BDU. Dil və ədəbiyyat, bey-nəlxalq elmi nəzəri jurnal, 4(58), Bakı, 2007  
5. Kiçik məktəblilərin birgə fəaliyyət prosesində qarşılıqlı münasibətləri-   nin psixoloji  xüsusiyyətləri BDU. Dil və ədəbiyyat, beynəlxalq elmi nəzəri jurnal,  Bakı, 2009.  
6. Взаимноотношения младших школьников со сверстниками и их влияние на адаптацию в коллективе. Новые технологии в образование, № 4 Воронеж 2009  
7. Kiçik məktəblilərin qarşı-lıqlı münasibətlərində və kollektivə adaptasiyasında empatiyanın rolu.  

XDU. Elmi xəbərlər, 2009

 
8. Pedaqoji kollektivə adapta-siya psixoloji problem kimi Aspirantların və gənc tədqiqatçıların XIII Respublika elmi konfransı, Bakı, 2009  
9. Kiçik məktəblilərin təlim fəaliyyəti və qarşılıqlı münasibətlərinin psixoloji xüsusiyyətləri  

GDU. Beynəlxalq konfrans materialları. 2010

 
10. Kiçik məktəb yaşı dövründə təlim fəaliyyəti XDU. Elmi xəbərlər, 2010  
11. Kiçik yaşlı məktəblilərin qarşılıqlı münasibətlərinin  psixoloji məsələləri. BDU. Psixologiya jurnalı, 2010  
12. Kiçik məktəb yaşı dövründə  təlim fəaliyyəti Az.Resp.Təhsil Problemləri İnstitutu “Az.təhsili yeni inkişaf mərhələsində” mövzusunda Respublika elmi-konfransının materialları, Bakı, 2010
13. Kiçikməktəbli şəxsiyyətin formalaş-masına fəaliyyət motivləri və qarşiliqli münasibətlərin təsiri Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsini pedaqoji-psixoloji problemləri mövzusunda Beynəlxalq konfransın materialları. Naxçıvan. 2011
14. Психологические особенности адаптации младших школьников к классному коллективу Казахский-Гуманитарно-Юридический Университет. Вестник. Серия Философия, сосиология, политология», Научный журнал. Астана. 2011 № 12
15. Kollektivə adaptasiya pedaqoji-psixoloji problem kimi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri  İnstitutu “Elmi əsərlər” Bakı, 2012
16. Kiçik məktəbli yaşı dövründə təlim fəaliyyətinin motivləşməsinin təzahür xüsusiyyətləri və bu motivləşmədə müəllimin rolu. Gəncə Dövlət Universiteti, “Elmi xəbərlər” fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası №3, Gəncə 2012

 

Və sair.