Binnətova Şəlalə Bəhlul qızı

 

01 fevral 1975-ci il

1981 – 1991 – ci  illərdə Gəncə şəhəri M.Hadi adına 10 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır.

1991 – 1996 – cı illərdə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Qazax filialının İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası fakültəsində təhsil almış və həmin İnstitutu bitirmişdir.

Hal-hazırda Gəncə Dövlət Universitetinin Pedaqogika və təhsilin əsasları kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

Ailəlidir, bir övladı var.

İşlədiyi müddətdə aşağıda adları qeyd olunan xeyli sayda elmi-metodik məqalələr müəllifidir.

Onlardan:

  1. Riyaziyyat təlimi prosesində  fənlərarası  əlaqələrin  reallaşdirilması  (I-IV siniflər). Monoqrafiya. Bakı: Mütərcim, 2011, 112 s.
  2. Fənlərarası əlaqənin mahiyyətinə müxtəlif elmi yanaşmalar // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri ( Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi),  2009, №6.
  3. İbtidai siniflərdə riyaziyyatın digər fənlər ilə əlaqəli tədrisinin nəzəri- pedaqoji əsasları // “Dil və ədəbiyyat” (Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal), 2010, №1(72).
  4. Riyaziyyatın ibtidai kursunun təbiət fənləri ilə əlaqəli tədrisinin didaktik xüsusiyyətləri // Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri, 2010, №3.
  5. İbtidai riyaziyyat kursunun digər fənlərlə əlaqəli tədrisinə dair // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi) 2010, №6.
  6. Fənlərarası əlaqənin psixoloji əsaslarına dair // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi) 2011, №1.
  7. Riyaziyyatın ibtidai kursunun təlimində fənlərarası əlaqənin nəzərə alınmasına dair // Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2011, № 2.
  8. Роль и значение межпредметных связей в развитии математических способностей у младших школьников // Международный научный журнал «Интеллект», Тбилиси, 2011, № 2 (40).
  9. Функции межпредметных связей в развитии математических способностей учащихся младших классов // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, Курск, 2011, № 6 (60). jurnal.org/articles/pedag.php
  10. Роль значение межпредметных связей при обучении  математике в начальных классах. // Вестник Казахского Национального Университета имени Аль – Фараби.  Алматы, 2012,  № 1(35). journal.kaznu.kz/Content/file_num_file/119/1(35)-2012.pdf  və sair.