Nuriyeva Svetlana Elman qızı 

Nuriyeva Svetlana

    22 dekabr 1952-ci il

1960 – 1970-ci ildə Gəncə (Kirovabad ) şəhər 18 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır.

1984-cü ildə H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət  Pedaqoji İnstitutun Fizika-riyaziyyat fakültəsinin qiyabi şöbənin riyaziyyat ixtisasını bitirmişdir.

1993-cü ildən Gəncə Dövlət Universitetinində çalışır.

Hal – hazırda Pedaqogika və təhsilin əsasları kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

Ailəlidir, üç övladı var.

İşlədiyi müddətdə aşağıda adları qeyd olunan xeyli sayda elmi-metodik məqalələr müəllifidir.

1.“Riyaziyyatın öyrənilməsi prosesində birinci sinif şagirdlərinin aldığı

nəticələrin doğruluğunu əsaslandırmaq bacarığının formalaşdırılması”

H.Zərdabi adına GDPİ-nin Professor-müəllim və dissertantların 1991-ci ildə apardıqları elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş konfransın tezisləri. Gəncə.1992

 1. “İbtidai siniflərdə həndəsə materialının öyrədilməsinə hazırlıq”
 2. Zərdabi adına GDPİ. Elmi əsərlər məcmuəsi. Bakı 1999
 3. “Kiçik yaşlı məktəblilərdə “düzxətt”, “parça”anlayışlarının formalaş                                                       dırılması” GDU-nin Elmi əsərlər məcmuəsi.Bakı.2000
 4. “İbtidai siniflərdə çoxrəqəmliədədlər üzərindətoplama” Professor-

müəllimlərin, aspirant və gənc tədqiqatçıların II elmi konfransı.

Gəncə.2002

5.“İbtidai siniflərdə çoxrəqəmli ədədlər üzərində toplama əməlinin icra

alqoritminin öyrədilməsi” GDU Elmi əsərlər məcmuəsi.Bakı.Nurlan

2002

 1. “İbtidai siniflərin riyaziyyat təlimində şıfai toplama və çıxma üsulla-

rının  öyrədilməsi” GDU Elmi əsərlər məcmuəsi.Bakı.Nurlan.2003

 1. ”Çoxrəqəmli ədədlər üzərində vurma əməlinin icra alqoritminin öyrə-

dilməsi” GDU. Elmi əsərlər məcmuəsi. Baki.Nurlan.2004

 1. “Müxtəlif didaktik oyunların təşkili” Professor-müəllimlərin, aspirant

və gənc  tədqiqatçıların elmi konfransının materialları. Bakı. Nurlan.

2006

 1. “ İbtidai siniflərdə ilk həndəsi anlayışların verilmə üsulları” GDU-nin

“Elmi xəbərlər” jurnalı, № 3 .2010

 1. “Həndəsi fiqurun hissəsi – həndəsi fiqurdur” GDU-nin “Elmi xəbər-

lər” jurnalı № 3 2010

 1. “ İbtidai siniflərdə cədvəl, qrafik və çertyojlardan istifadə etməklə

hərəkətə aid  məsələlər həllinin optimallaşdırılması” GDU-nin “Elmi

xəbərlər” jurnalı №2  2011

 1. “Formirovaniye matematiçeskoy kulturı mladşıx şkolnikov putyom

reşeniya tekstovıx zadaç”GDU-nin “Elmi xəbərlər” jurnalı № 2.2011 və s.